Pazo de Andrade

O torreón dos Andrade é o conservado na actualidade do pazo que os Andrade tiñan na vila de Pontedeume e que foi demolido no ano 1935, a pesar de ter sido declarado Monumento Histórico-Artístico con anterioridade. O Torreón é obra do século XIV e foi mandado facer por Fernán Pérez de Andrade, O Boo. Sitúase no núcleo urbano de Pontedeume, ao pé da praza do Conde.

IR á Pontedeume tomar a costrada
pela a pela emparedada.
Cruzar toda a Ponte
coma Roxín
co xabarín.
Rubir ó Pazo a torre do mar
i o Castelo a torre do monte.

Co Outono nos parrais
e viño novo en bancais:

Oir ondear como alentar
i a branca que trai
o mar que se vai…

Pazo de Andrade