A Fundación Uxío Novoneyra infórmalle sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal das personas usuarias e clientes que poidan ser recabados pola navegación a través do sitio Web www.arrodeosedesvios.com.

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos personais, reflexada na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tambén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consolo do 27 de abril de 2016 roativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio Web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como o uso das Cookies necesarias para o seu funcionamento.

Identidade do responsable

      Titular: Fundación Uxío Novoneyra

      CIF: G27407238

      Domicilio: Parada do Couro 1, Folgoso do Couro 27324 Lugo (Galicia)

      Correo oectrónico: info@uxionovonyera.com

      Sitio Web: www.uxionovoneyra.com

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os siguientes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requerirá o consentimento para o tratamento dos seus datos personais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que lle informará previamente con absoluta transparencia.

 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitaralle só os datos estrictamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.

 • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos manteranse durante o tempo estrictamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informaráo do prazo de conservación correspondente segundo a finalidada. No caso dos seuscripcións, o Titular revisará periodicamente as listas e oiminará aquoes rexistros inactivos durante un tempo considerable.

 • Principio de integridade e confidencialidade: Os seus datos serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida. Debe saber que o Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos das persoas usuarias por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por www.arrodeosedesvios.com non é necesario que facilite ningún dato persoal. Os casos nos que si proporciona os seus datos personais son os seguintes:

 • Ao contactar a través dos formularios de contacto ou enviar un correo oectrónico.
Os teus dereitos

O Titular infórmao de que sobre os seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancoación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Oponerse ao tratamento.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente pola persoa interesada, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, suscriptor/a ou colaborador/a que teña facilitado os seus datos nalgún momento pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, solicitar a portabilidade dos seus datos persoais, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancoación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancoación, portabilidade e oposición ten que enviar un correo oectrónico a info@arrodeosedesvios.com xunto cunha proba válida en dereito, como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Ten dereito á tutoa xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Agencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos personais que lle concernen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos personais

Os datos personais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de contacto: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: Nome, apelidos e dirección de correo electrónico coa finalidade de responder ás súas consultas.

  Por exemplo, o Titular utiliza eses datos para dar resposta ás súas mensaxes, dúbidas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poida ter relativas á información incluída no sitio Web, os servizos que se prestan a través do sitio Web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio Web, así como calquera outra consulta que poida ter e que non estea suxeita ás condicións do sitio Web ou da contratación.

Existen outras finalidades polas que o Titular trata os seus datos persoais:

  • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas na Política de Privacidade e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio Web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

    

  • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio Web.
  • Para analizar a navegación. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no seu ordenador cando navegas polo sitio Web no que as caracterísiticas e finalidade están detalladas na Política de Cookies.
  • Para xestionar as redes sociais. O Titular ten presenza en redes sociais. Se se fai seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexirase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptou previamente.

O Titular tratará os seus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informalo das súas actividades, produtos ou servizos, así como para cualquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma tódalas precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O sitio Web está aloxado en Dinahosting SL. A seguridade dos seus datos está garantida, xa que toman tódalas medidas de seguridade necesarias para elo. Pode consultar a súa política de privacidade para ter máis información.

Contido de outros sitios web

As páxinas deste sitio Web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se tivera visitado a outra web.

Estes sitios Web poden recopilar datos sobre vostede, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no seu navegador web.

Na páxina Política de Cookies pode consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

Para contactar co Titular ten que aceptar a presente Política de Privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificativos.
 • Datos de contacto.
Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporcione ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión. Navegación Web

Ao navegar por www.arrodeosedesvios.com pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificalo.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprométeste a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como persoa Usuaria do sitio Web é a único responsable da veracidade e corrección dos datos que remita ao sitio exonerando ao Titular de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como persoa Usuaria do sitio Web declara ter sido informada das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, acepta e consinte o tratamento dos mesmos por parte do Titular na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Revocabilidade

Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidade e oposición ten que enviar un correo electrónico a info@arrodeosedesvios.com xunto cunha proba válida en dereito, como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

O exercicio dos seus dereitos non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptarla a novedades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.